[layerslider id=”14″]

NIMO – diensten – nulmeting

Welke acties moeten we ondernemen?

Als een organisatie problemen ervaart met het projectmatig werken en projectmanagement of de behoefte voelt dit verder te professionaliseren komt men voor een aantal vragen te staan.

 

Welke acties moeten we ondernemen? Wat is het meest effectief en levert direct het meeste resultaat op? Wat moet je het eerst doen, wat kan later, welke volgorde is belangrijk? Wat zetten we zwaar aan, wat licht?

 

Om dit te bepalen kan een nulmeting worden gedaan. De nulmeting geeft een beeld van de sterke en zwakke kanten van het projectmanagement in een organisatie. En een beeld van het ambitieniveau.
Duidelijk is dan waaraan gewerkt moet worden. Om te bepalen op welke wijze dit kan gebeuren, heeft NIMO een handzaam model ontwikkeld: Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties (PPO-model).

 

Het sluit aan bij het internationaal gehanteerde Project Management Maturity Model, maar is toegespitst op de Europese en Nederlandse situatie. Op deze manier kan snel een verbetertraject opgezet worden dat zich richt op de echte pijnpunten of een professionaliseringstraject dat behapbaar is en systematische groei in competenties brengt.

 

 

Het onderzoek

De nulmeting start met een onderzoek. Om het huidige en gewenste niveau van projectmanagement te bepalen en af te zetten tegen andere vergelijkbare bedrijven, wordt een geselecteerd aantal medewerkers op verschillende posities gevraagd hun input te geven voor de volwassenheid van projectmanagement bij de organisatie. Dit gebeurt door het invullen van een vragenlijst via internet door elke deelnemer.

 

Daarbij komen de verschillende aspecten van projectmanagement aan de orde komen, zoals besturing, mensen, hulpmiddelen en inrichting van de organisatie. Daarnaast wordt een aantal functionarissen geïnterviewd om nog een beter beeld te krijgen. De informatie wordt verwerkt in een samenvattende rapportage. De bevindingen worden doorgesproken met de opdrachtgever. Veelal wordt de nulmeting afgesloten met een workshop waarin de belangrijkste beslissers en dragers voor het traject deelnemen.

 

De workshop

In een workshop worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en wordt een beeld geschetst van het huidige volwassenheidsniveau van projectmanagement bij de organisatie, de pijnpunten en de ontwikkelkansen.

 

De workshop zien we als een eerste belangrijke stap in verdere professionalisering van het projectmanagement, waarbij best practices worden gedeeld en het verbeter- of groeipad gezamenlijk wordt gedefinieerd. De workshop wordt afgesloten met een plan van aanpak.

Heeft u specifieke vragen?

Contact

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR BIJ

Praktisch projectleiderschap

19/04/2021
03/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training

PRINCE2 Foundation

01/04/2021
08/10/2021

Aanmelden voor deze training

IPMA-C theorie

20/04/2021
06/09/2021
08/11/2021

Aanmelden voor deze training